ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

หัวข้อเรื่อง
Download ไฟล์
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
- มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
- มาตรา 9 (2)
- มาตรา 9 (3)
** แผนงานโครงการและงบประมาณกรมสุขภาจิต
** แผนงานโครงการและงบประมาณสำนังานโครงการ TO BE NUMBER ONE
- มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
- มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงในราชกิจจานุเบกจษา
- มาตรา 9 (6)
- มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี
- มาตรา 9 (8)
** ประกาศประกวดราคาสอบราคา
** แบบ สขร.1
** ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสารมาตรา 11

========++========

แบบ สขร 1
เปิดอ่านไฟล์
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2557
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559

========++========