การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL

เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ปี 2561 รุ่น 8


เอกสาร/ผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL
ระดับภาค และ ประเทศ ประจำปี 2561

ไฟล์ PDF
ไฟล์ ZIP
โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์
ระดับภูมิภาค
ใบสมัคร
หนังสือยินยอมจากสถานศึกษา และผู้ปกครอง
แนวทางการประกวด
กำหนดการประกวดระดับภาค
แบบประเมิน EQ อายุ 12-17 ปี
แบบประเมิน EQ อายุ 18-60 ปี
ระดับกรุงเทพฯ
ใบสมัคร
หนังสือยินยอมจากสถานศึกษา และผู้ปกครอง
แนวทางการประกวด
กำหนดการ กทม.
แบบประเมิน EQ อายุ 12-17 ปี
แบบประเมิน EQ อายุ 18-60 ปี
ผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี รุ่นที่ 8
ผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี รุ่นที่ 8 (40คน)
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ปี 2560 รุ่น 7


เอกสาร/ผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL
ระดับภาค และ ประเทศ ประจำปี 2560

ไฟล์ PDF
ไฟล์ ZIP
+++TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7 ที่ผ่านเข้ารอบ 40 คน+++
+++++++++++++ผลการประกวด ระดับ กรุงเทพมหานคร วันที่ 4 มีนาคม 2560
+++++++++++++ผลการประกวด ระดับภาค เหนือ วันที่ 14 มกราคม 2560
+++++++++++++ผลการประกวด ระดับภาค กลางและตะวันออก
+++++++++++++ผลการประกวด ด ระดับภาค ใต้
+++++++++++++ผลการประกวด ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
แนวทางการประกวด IDOL ปี 2560 แก้ไข 2 ธันวาคม 2559
เอกสารหลักฐานเข้าประกวด
ใบสมัครผู้เข้าประกวด (แบบฟอร์มที่ 1)
หนังสือยินยิมรับรอง (แบบฟอร์มที่ 2) แก้ไข 7 ธันวาคม 2559
ใบแจ้งรายละเอียดล่าสุด (แบบฟอร์มที่ 3)
แบบประเมิน EQ อายุ 12-17 ปี
แบบประเมิน EQ อายุ 18-60 ปี

เอกสารการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับกรุงเทพมหานคร

ไฟล์ PDF
ไฟล์ ZIP
แนวทาง IDOL ปี 2560 แก้ไข 2 ธันวาคม 2559
กำหนดการกรุงเทพมหานคร
หลักฐานการเข้าประกวด
ใบสมัครผู้เข้าประกวด (แบบฟอร์ม 1)
หนังสือยินยอมรับรอง (แบบฟอร์ม 2 ) แก้ไข 7 ธันวาคม 2559
ใบแจ้งรายละเอียดล่าสุด (แบบฟอร์ม 3)
แบบประเมิน EQ อายุ 12-17 ปี
แบบประเมิน EQ อายุ 18-60 ปี

==================================

เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ปี 2559


เอกสาร/ผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL
ระดับภาค และ ประเทศ ประจำปี 2559

ไฟล์ PDF
ไฟล์ ZIP
ผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2559
ผลประกวด ระดับภาค เหนือ
ผลประกวด ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลประกวด ระดับภาค กลางและตะวันออก
ผลประกวด ระดับภาค ใต้
ผลประกวด ระดับภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 40 คน ที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ
แนวทางการประกวด IDOL ปี 2559
เอกสารหลักฐานเข้าประกวด
ใบสมัครผู้เข้าประกวด (แบบฟอร์มที่ 1)
หนังสือยินยิมรับรอง (แบบฟอร์มที่ 2)
ใบแจ้งรายละเอียดล่าสุด (แบบฟอร์มที่ 3)
แบบประเมิน EQ อายุ 12-17 ปี
แบบประเมิน EQ อายุ 18-60 ปี

เอกสารการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับกรุงเทพมหานคร

ไฟล์ PDF
ไฟล์ ZIP
แนวทาง IDOL ปี 2559
กำหนดการกรุงเทพมหานคร
หลักฐานการเข้าประกวด
ใบสมัครผู้เข้าประกวด (แบบฟอร์ม 1)
หนังสือยินยอมรับรอง (แบบฟอร์ม 2 )
ใบแจ้งรายละเอียดล่าสุด (แบบฟอร์ม 3)
แบบประเมิน EQ อายุ 12-17 ปี
แบบประเมิน EQ อายุ 18-60 ปี