การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN Dancercise

TO BE NUMBER ONE TEEN Dancercise 2018 / ปี 2561


ผลการประกวดTO BE NUMBER ONE Dancercise 2018
ระดับภาค และ ประเทศ ประจำปี 2561

ไฟล์ PDF
ไฟล์ ZIP
ตาราง/กำหนดการประกวดTO BE NUMBER ONE Dancercise2018
ใบสมัครการประกวดTO BE NUMBER ONE Dancercise
เกณฑ์อายุผู้เข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Dancercise
รายชื่อเพลงแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Dancercise
ผลประกวด ระดับภาค เหนือ
ผลประกวด ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลประกวด ระดับภาค กลางและตะวันออก
ผลประกวด ระดับภาค ใต้
ผลประกวด ระดับภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN Dancercise ระดับประเทศ
เอกสาร/ใบสมัคร/เอกสารการตอบกลับ
เพลงประกอบรุ่น Junior (แก้ไข 04.02 นาที) Update 26 ก.ย.60
เพลงประกอบรุ่น Pre-Teenage
เพลงประกอบรุ่น Teenage

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TO BE NUMBER ONE TEEN Dancercise 2017 / ปี 2560


ผลการประกวดTO BE NUMBER ONE Dancercise 2017
ระดับภาค และ ประเทศ ประจำปี 2560

ไฟล์ PDF
ไฟล์ ZIP
ตาราง/กำหนดการประกวดTO BE NUMBER ONE Dancercise
ผลประกวด ระดับภาค เหนือ
ผลประกวด ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลประกวด ระดับภาค กลางและตะวันออก
ผลประกวด ระดับภาค ใต้
ผลประกวด ระดับภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN Dancercise ระดับประเทศ
เอกสาร/ใบสมัคร/เอกสารการตอบกลับ
เพลงประกอบรุ่น Junior
เพลงประกอบรุ่น Pre-Teenage
เพลงประกอบรุ่น Teenage

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TO BE NUMBER ONE TEEN Dancercise ปี 2559


ผลการประกวดTO BE NUMBER ONE Dancercise
ระดับภาค และ ประเทศ ประจำปี 2559

ไฟล์ PDF
ไฟล์ ZIP
ตาราง/กำหนดการประกวดTO BE NUMBER ONE Dancercise
ผลประกวด ระดับภาค เหนือ
ผลประกวด ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลประกวด ระดับภาค กลางและตะวันออก
ผลประกวด ระดับภาค ใต้
ผลประกวด ระดับภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN Dancercise ระดับประเทศ
เอกสาร/ใบสมัคร/เอกสารการตอบกลับ
เพลงประกอบรุ่น Junior
เพลงประกอบรุ่น Pre-Teenage
เพลงประกอบรุ่น Teenage

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประกวดTO BE NUMBER ONE Dancercise ปี 2558


ผลการประกวดTO BE NUMBER ONE Dancercise
ระดับภาค และ ประเทศ ประจำปี 2558

ไฟล์ PDF
ไฟล์ ZIP
ตาราง/กำหนดการประกวดTO BE NUMBER ONE Dancercise
ผลประกวด ระดับภาค เหนือ
ผลประกวด ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลประกวด ระดับภาค กลางและตะวันออก
ผลประกวด ระดับภาค ใต้
ผลประกวด ระดับภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN Dancercise ระดับประเทศ
เอกสาร/ใบสมัคร/เอกสารการตอบกลับ
เพลงประกอบรุ่น Junior
เพลงประกอบรุ่น Pre-Teenage
เพลงประกอบรุ่น Teenage

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประกวดTO BE NUMBER ONE Dancercise ปี 2557


ผลการประกวดTO BE NUMBER ONE Dancercise
ระดับภาค และ ประเทศ ประจำปี 2557

ไฟล์ PDF
ไฟล์ ZIP
ตาราง/กำหนดการประกวดTO BE NUMBER ONE Dancercise
ผลประกวด ระดับภาค เหนือ
ผลประกวด ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลประกวด ระดับภาค กลางและตะวันออก
ผลประกวด ระดับภาค ใต้
ผลประกวด ระดับภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN Dancercise ระดับประเทศ
เอกสาร/ใบสมัคร/เอกสารการตอบกลับ
เพลงประกอบรุ่น Junior
เพลงประกอบรุ่น Pre-Teenage
เพลงประกอบรุ่น Teenage

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------