คณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE

การแต่งตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE

โครงการ TO BE NUMBER ONE ใช้วิธีดำเนินงานโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระดับประเทศ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธาน รายละเอียดคำสั่งประกอบด้วย

การจัดประชุม โดยพระประสงค์ขององค์ประธานโครงการฯ ทรงโปรดให้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ ปีละครั้ง ประมาณเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี เพื่อทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินงานประจำปีและเพื่อติดตามผลดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลัก 8 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และกรุงเทพมหานคร *หมายเหตุ หน่วยงานหลัก 8 กระทรวง มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในภาพรวมของประเทศ

รายพระนาม/รายนามคณะกรรมการอำนวยการ

ตำแหน่ง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการคนที่ 1
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รองประธานกรรมการคนที่ 2
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการคนที่ 3
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รองประธานกรรมการคนที่ 4
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานกรรมการคนที่ 5
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการคนที่ 6
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองประธานกรรมการคนที่ 7
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการ
ผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรรมการ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ
อธิบดีกรมการปกครอง กรรมการ
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรรมการ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท อ.ส.ม.ท. จำกัด (มหาชน) กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 กรรมการ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กรรมการ
กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ ช่อง 7 กรรมการ
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรรมการ
ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท เจเอสแอลโกลบอล มีเดีย จำกัด กรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) กรรมการ
นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ กรรมการ
อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการและเลขานุการ
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

การแต่งตั้งและจัดประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE

ระดับประเทศ คณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ดังนี้

การจัดประชุม คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ มีมติเห็นชอบให้จัดประชุมโดยวาระปกติเดือนละ 1 ครั้ง ยกเว้นกรณีพิเศษ หรือ เร่งด่วน สามารถนัดประชุมได้ตามภารกิจและส่วนใหญ่คณะอนุกรรมการบูรณาการ จะร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศด้วย เพื่อคัดเลือกชมรมแต่ละประเภทให้ได้รับรางวัลดีเด่น หรือต้นแบบประจำปี

รายนามคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE

ตำแหน่ง
อธิบดีกรมสุขภาพจิต ประธานคณะอนุกรรมการ บูรณาการฯ
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตผู้ได้รับมอบหมาย รองประธาน
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 สำนักงบประมาณ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข 3 สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 สำนักงบประมาณ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ สำนักนโยบายและแผนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ
หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน อนุกรรมการ
นางสาวสุนันท์ ยืนยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน อนุกรรมการ
นายวัลลภ รุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุกรรมการ
นางกัญญารัตน์ จิรจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุกรรมการ
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อนุกรรมการ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อนุกรรมการ
ว่าที่เรือตรีสุรชัย เพ็ชรกูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์ อนุกรรมการ
หัวหน้าฝ่ายบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมราชทัณฑ์ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) อนุกรรมการ
นางสาวจันทรา สุยสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) อนุกรรมการ
ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการกองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนจัดและควบคุมรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต อนุกรรมการ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมสุขภาพจิต อนุกรรมการ
หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อนุกรรมการและเลขานุการฯ
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และผู้ช่วยเลขานุการฯ อนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ